“Вкрали і волокли”: появилися подробиці щодо вагітної корівки над якою знущалися на Хмельниччині

У суботу, 27 травня на Хмельниччині сталася дуже прикра подія, яка обурала багатьох місцевих мешканців. Невідомий познущався з вагітної корови, використавши для цього навіть трактор. Вчора, 29 травня стало відомо, що спочатку корову насправді хотіли вкрасти, але щось пішло не так.

Як повідомляють місцеві мешканці зне­си­ле­ну ко­рівку прии дорозі по­мі­тив чоловік, ко­ли їхав на ро­бо­ту. З’ясу­ва­ло­ся, що не­ві­до­мі во­лок­ли тва­ри­ну за трак­то­ром. Близь­ко 19 го­ди­ни міс­це­вий меш­ка­нець, на ім’я Ярос­лав, їхав на ро­бо­ту. Не­по­да­лік до­ро­ги чо­ло­вік по­мі­тив ко­ро­ву. Во­на ле­жа­ла зне­си­ле­ною.

У виданні Vsim з’ясу­ва­ли та роз­по­ві­ли всі под­ро­би­ці щодо цієї події.

Було вкрадено чотири корови

Ярос­лав спер­шу по­ду­мав, що тва­ри­на від­би­ла­ся від па­со­ви­ща і їй ста­ло зле. Став шу­ка­ти влас­ни­ків. Дзво­нив у най­ближ­чі се­ла від міс­ця по­дії. Та там гос­по­да­рів знай­ти не вда­ва­ло­ся.

“Знай­шов ко­рів­ку, ко­ли їхав на ро­бо­ту че­рез польову до­ро­гу. А са­ме на від­різку, як їха­ти з Ан­то­нін на Яки­мів­ці. Про­їж­джав і по­мі­тив, що во­на ле­жить бі­ля по­ля. Зу­пи­нив­ся. Я ду­мав, мо­же, во­на з па­со­ви­ща прий­шла. Мо­же, прих­во­рі­ла і їй по­га­но. Хо­тів зіг­на­ти, а во­на не пі­дій­ма­ла­ся. То­ді зро­зу­мів, що во­на са­ма не пі­дій­меться і не пі­де. Став дзво­ни­ти в най­ближ­чі се­ла, щоб знай­ти влас­ни­ків. У своє се­ло Яки­мів­ці теж дзво­нив. Пи­тав, чи ніх­то не шу­кає ко­ро­ву. То­ді сфо­тог­ра­фу­вав тва­ри­ну і опуб­лі­ку­вав фо­то у міс­це­вих паб­лі­ках у Facebook. Так і знай­шли­ся влас­ни­ки. Во­ни з Ан­то­нін. Я й не ду­мав, що ко­ро­ва мо­же бу­ти звід­ти. Бо це се­ли­ще тро­хи да­лі від міс­ця, де бу­ло знай­де­но тва­ри­ну”, — розповідає пан Ярос­лав.

Влас­ни­ки з Ан­то­нін при­їха­ли й заб­ра­ли тва­ри­ну, — до­дає Ярос­лав. То­ді ста­ли ві­до­мі де­та­лі то­го, як зне­си­ле­на ко­ро­ва опи­ни­ла­ся да­ле­ко від до­му. Чо­ло­вік роз­по­ві­дає — це бу­ла спро­ба кра­діж­ки. Мов­ляв, у гро­ма­ді ка­жуть, що до цього при­чет­ні осо­би з се­ла Пе­чесь­ке у Хмель­ницько­му районі. Не­ві­до­мі хо­ті­ли вик­расти з різ­них гос­по­дарств чо­тирьох ко­рів. Їх пі­діб­ра­ли на па­со­ви­щах. Ве­ли тва­рин за трак­то­ром. Три з них до­ро­гою від­че­пи­ли­ся. Од­на — за­ли­ши­ла­ся. Са­ме та, яку знай­шов Ярос­лав.

За сло­ва­ми чо­ло­ві­ка, ко­ро­ву пев­ний час ве­ли за трак­то­ром. Зго­дом во­на втра­ти­ла си­ли й впа­ла. А слі­ди на до­ро­зі свід­чать про те, що який­сь час її тяг­ну­ли. Піз­ні­ше ви­яви­ло­ся, що тва­ри­на ва­гіт­на.

на Хмельниччині
на фото постраждала корівка

Ярос­лав ка­же, що то­го дня по­ві­до­мив про все, що ста­ло­ся, по­лі­цей­сько­му офі­це­ру гро­ма­ди. Са­мі ж влас­ни­ки ду­же вдяч­ні чо­ло­ві­ко­ві, що він до­по­міг знай­ти тва­ри­ну.

Корівка жива

У групі Ан­то­нінсь­ка гро­ма­да у Facebook міс­це­ві по­ві­дом­ля­ють, що ко­рівка жи­ва. За­раз люди зай­ма­ють­ся лі­ку­ван­ням вагітної худоби. Вод­но­час лю­ди обу­ре­ні та­ким став­ленням до тва­ри­ни. Тих, хто во­лік її за трак­то­ром, на­зи­ва­ють «не­лю­да­ми та ма­ні­яка­ми».

Ін­спек­тор з ко­му­ні­ка­ції Хмель­ницько­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції Ві­ра Ма­зур по­ві­до­ми­ла, що по­ві­дом­лення знущання над коровою за­ре­єс­тро­ва­не. Вчо­ра, 28 трав­ня, на міс­це ви­їж­джа­ли пра­ців­ни­ки по­лі­ції. На­ра­зі три­ває пе­ре­вір­ка, у хо­ді якої бу­дуть з’ясо­ва­ні всі об­ста­ви­ни по­дії.