Таке стається один раз на сто тисяч випадків: у Тернопільській області народилися телята-трійнята

Неординарна подія не­що­дав­но трапилася у Тернопільській області, корівка — на­ро­ди­ла­ трій­ню. За ста­тис­ти­кою у ко­рів трій­ня на­род­жу­єть­ся один раз на сто ти­сяч ви­пад­ків. Тож мо­же­те со­бі у­яви­ти, яким бу­ло зди­ву­ван­ня тва­рин­ни­ків ПАП «Дзвін», що у Чортківському районі, ко­ли 11 чер­вня близь­ко по­луд­ня їх­ня ко­рів­ка «Га­зель», якій тро­хи біль­ше се­ми ро­ків, народила трій­ко те­лят.

«Двій­ня зус­трі­ча­єть­ся по­рів­ня­но час­то, на­віть у на­шо­му гос­по­дарс­тві — раз або й дві­чі на мі­сяць бу­ває, — розповідає про цю подію вет­лі­кар Олег Ониш­ко для газети «Сіль­сько­го гос­по­да­ря». — А ось щоб трій­ня… Не тіль­ки у Тер­но­піль­ській об­ласті, а й для Ук­ра­їни це уні­каль­не яви­ще».

За сло­ва­ми ветеринарний ­лі­ка­ря Олега Онишка, пер­шим на світ з’явив­ся би­чок. По­ди­вив­шись на роз­мі­ри те­ля­ти і ма­те­рі, спе­ці­аліст ви­рі­шив про­вес­ти ре­ві­зію, ви­явив­ши дру­гий плід. За­ра­ди ці­ка­вос­ті, біль­ше для пе­рес­тра­хов­ки, бо й гад­ки не бу­ло, що мо­же бу­ти ще од­не те­ля, він зно­ву вдав­ся до ре­ві­зії, на­ма­цав­ши ще од­ні зад­ні кін­цівки.

«На­дав не­об­хідну ре­ані­ма­цій­ну до­по­мо­гу, бо на­яву бу­ла пев­на па­то­ло­гія. На щас­тя, і ма­тір, і би­чок з дво­ма те­лич­ка­ми ни­ні жи­ві-здо­ро­ві, по­чу­ва­ють се­бе доб­ре. «Хлоп­чик» ви­дав­ся ва­гою 20–22 кі­лог­ра­ми, «дів­чатка» тро­хи мен­ші — 15–16 кг. У ко­ро­ви це вже п’ятий отел, але по­пе­ред­ні ра­зи во­на при­во­ди­ла по од­но­му те­лят­ку», — зазначає ветлікар.

В аг­ро­під­при­ємс­тві «Дзвін» тва­рин­ниць­ку га­лузь тут не тіль­ки збе­рег­ли, а й роз­ви­ну­ли до єв­ро­пей­сько­го рів­ня. Тут спе­ці­алі­зу­єть­ся на роз­ве­ден­ні ук­ра­їнсь­кої чор­но-ря­бої ху­до­би. Біль­ше де­ся­ти ро­ків у Зви­ня­чі про­во­дять «гол­шти­ні­за­цію», тоб­то ви­ко­рис­то­ву­єть­ся спер­ма по­ро­ди гол­штин ка­надсь­кої та аме­ри­кансь­кої се­лек­ції. Про­те ба­га­топ­лідність за­ле­жить вик­лючно від са­мої ко­рівки.

Раніше ми писали: на Хмельниччині невідомий замордував вагітну корівку: старенька власниця худоби в розпачі