У Хмельницькій області з вікна випала 4-річна дитина під час того, як просила поїсти у перехожих

У Хмельницькій області суд час­тко­во за­до­віль­нив по­зов Ор­га­ну опі­ки та пік­лу­ван­ня Кра­си­лівсь­кої місь­кої ра­ди до чо­ло­ві­ка та жін­ки про ві­діб­рання ді­тей без поз­бавлен­ня бать­ківсь­ких прав.

Сім’я від­по­ві­да­чів про­тя­гом ба­гатьох ро­ків пе­ре­бу­ва­ла в по­лі зо­ру Служ­би у спра­вах ді­тей Кра­си­лівсь­кої місь­кої ра­ди та Кра­си­лівсь­ко­го Цен­тру на­дан­ня со­ці­аль­них пос­луг, че­рез ста­біль­ну без­ді­яль­ність та без­відпо­ві­даль­ність за своє від­но­шен­ня до бать­ківсь­ких обов’яз­ків. Че­рез пос­тій­ні бор­ги за ко­му­наль­ні пос­лу­ги у 2016 ро­ці на дов­гий тер­мін в квар­ти­рі бу­ло від­клю­че­но во­до­пос­та­чан­ня, елек­тро­енер­гію. Зва­жа­ючи на те, що у квар­ти­рі про­жи­ва­ли ма­ло­літ­ні ді­ти, борг по во­до­пос­та­чан­ню за рі­шен­ням місь­кої ра­ди бу­ло спи­са­но, ра­зом із тим, ста­ном на 31.12.2022 борг за во­до­пос­та­чан­ня зно­ву скла­дав 1808,58 грн.

Ми­ну­лого року у чер­вні на за­сі­дан­ні Ко­мі­сії з пи­тань за­хис­ту прав ди­ти­ни в чер­го­вий раз бу­ло роз­гля­ну­те пи­тан­ня не­на­леж­но­го ви­ко­нан­ня бать­ківсь­ких обов’яз­ків бать­ка­ми. Від­по­від­но до рі­шен­ня Ко­мі­сії з пи­тань за­хис­ту прав ди­ти­ни бать­ків вкот­ре на­го­ло­ше­но на то­му, що на­леж­не ви­ко­нан­ня бать­ківсь­ких обов’яз­ків не­се від­по­ві­даль­ність від­по­від­но до п. 2 ст. 164 Сі­мей­но­го Ко­дек­су Ук­ра­їни.

А вже 29 груд­ня ми­ну­ло­го ро­ку в те­ле­фон­но­му ре­жи­мі Служ­ба у спра­вах ді­тей от­ри­ма­ла ін­форма­цію, що в од­но­му з бу­дин­ків по з вік­на ви­па­ла ди­ти­на — 4-річний хлопчик.

«Від­по­від­но до ін­форма­ції Кра­си­лівсь­ко­го Цен­тру на­дан­ня со­ці­аль­них пос­луг від 29.12.2022 № 01-04/330 гро­ма­дян­ка до­сить час­то за­ли­ша­ла сво­їх ма­ло­літ­ніх ді­тей без­догляд­ни­ми, що нес­ло яв­ну не­без­пе­ку для ма­леньких ді­тей, за­ли­ша­ючи їх без їжі та во­ди. Са­ме то­му, що 4-річний хлоп­чик шу­кав чо­гось по­їс­ти у сміт­тє­во­му від­рі, а по­тім че­рез вік­но став про­си­ти у лю­дей, які про­хо­ди­ли повз їх­ні вік­на, ви­пав з вік­на пер­шо­го по­вер­ху. В тер­мі­но­во­му по­ряд­ку Служ­бою у спра­вах ді­тей бу­ло під­го­тов­ле­не кло­по­тан­ня до ор­га­ну опі­ки та пік­лу­ван­ня про не­гай­не ві­діб­рання ма­ло­літ­ніх ді­тей, з міс­ця, де їм заг­ро­жує не­без­пе­ка та нап­равлен­ня їх до зак­ла­ду охо­ро­ни здо­ров’я для про­ве­ден­ня об­сте­жен­ня ста­ну їх здо­ров’я, на­дан­ня не­об­хідної ме­дич­ної до­по­мо­ги в ста­ці­онар­них умо­вах та до­ку­мен­ту­ван­ня фак­ту пош­коджен­ня (при на­яв­ності) при па­дін­ні ди­ти­ни з вік­на»,йдеть­ся у ма­те­рі­алі судової спра­ви.

Про­тя­гом ча­су пе­ре­бу­ван­ня ма­ло­літ­ніх ді­тей від­по­ві­да­чів в КНП «Кра­си­лівсь­ка ба­га­топ­ро­філь­на лі­кар­ня» Кра­си­лівсь­кої місь­кої ра­ди, спе­ці­аліс­ти Служ­би у спра­вах ді­тей з’ясу­ва­ли про міс­це пе­ре­бу­ван­ня бать­ка ді­тей та звер­ну­ли­ся до нього з про­по­зи­ці­єю піс­ля об­сте­жен­ня у ме­дич­но­му зак­ла­ді заб­ра­ти сво­їх ма­ло­літ­ніх ді­тей в свою сім’ю, до­по­ки ма­ти не ство­рить на­леж­них та без­печних умов для їхнього про­жи­ван­ня. Бать­ко від­по­вів од­нознач­но та ка­те­го­рич­но — він не має ба­жан­ня і не має ку­ди їх за­би­ра­ти, так як про­жи­ває зі сво­єю ма­тір’ю та сес­трою у дво­кім­натній квар­ти­рі.

Ма­ти ж ді­тей пе­ре­бу­ває на об­лі­ку у Цен­трі на­дан­ня со­ці­аль­них пос­луг у Хмельницькій області з квіт­ня мі­ся­ця 2020 ро­ку, як та­ка, що опи­ни­ла­ся у склад­них жит­тє­вих об­ста­ви­нах.

«Від­по­від­но до ак­тів об­сте­жен­ня ма­те­рі­аль­но по­бу­то­вих умов про­жи­ван­ня сім’ї, в квар­ти­рі ан­ти­са­ні­тар­ні умо­ви, зде­біль­шо­го вза­га­лі від­сутні про­дук­ти хар­чу­ван­ня, від­сутнє пов­но­цін­не хар­чу­ван­ня для ді­тей, в квар­ти­рі не при­би­ра­єть­ся, пос­тіль­на бі­лиз­на не пра­на, над­то бруд­на, по­суд не ми­єть­ся, на хні го­ри сміт­тя, го­ри не­до­пал­ків та пляш­ки з ал­ко­го­лю. Вис­новки ко­мі­сії в кож­но­му ак­ті — це нес­про­мож­ність і не­ба­жан­ня бать­ків жи­ти в умо­вах, в яких на­ле­жить жи­ти ді­тям, їх­нє умис­не ухи­лен­ня від ви­ко­нан­ня бать­ківсь­ких обов’яз­ків, що про­тя­гом три­ва­ло­го ча­су нес­ло заг­ро­зу здо­ров’ю ді­тей», — заз­на­чається у судовому рішенні.

Вив­чивши усі ма­те­рі­али спра­ви, суд ух­ва­лив:

«По­зов Ор­га­ну опі­ки та пік­лу­ван­ня Кра­си­лівсь­кої місь­кої ра­ди Хмель­ницької об­ласті до ОСО­БА_2 , ОСО­БА_3 про ві­діб­рання ді­тей без поз­бавлен­ня бать­ківсь­ких прав, — за­до­воль­ни­ти час­тко­во. Ві­діб­ра­ти у бать­ків трьох ді­тей без поз­бавлен­ня їх (від­по­ві­да­чів) бать­ківсь­ких прав. Ді­тей пе­ре­да­ти ор­га­ну опі­ки та пік­лу­ван­ня Кра­си­лівсь­кої місь­кої ра­ди Хмель­ницької об­ласті».

Ок­рім то­го, стяг­ну­ти з ма­те­рі алі­мен­ти на ді­тей на ко­ристь їх опі­ку­нів в роз­мі­рі по­ло­ви­ни її за­ро­біт­ку (до­хо­ду), але не мен­ше 50 % про­жит­ко­во­го мі­ні­му­му для ди­ти­ни від­по­від­но­го ві­ку, по­чи­на­ючи з 12.01.2023 і до до­сяг­нення діть­ми пов­но­літ­тя. Та­кож стяг­ну­ти алі­мен­ти на ді­тей із бать­ка в та­ко­му ж роз­мі­рі та з то­го ж ча­су.

Та­кож бать­ки по­вин­ні спла­ти­ти на ко­ристь дер­жа­ви су­до­вий збір в су­мі 5368 грн ко­жен.

Раніше ми писали: П’ятеро молодих футболістів трагічно загинули в аварії на Коломийщині: подробиці ДТП