“Була людиною сильних вчинків”: на війні загинула 22-річна військова Лілія Шулик

Ще од­на втра­та для Хмельниччини. Вій­на за­би­рає най­кра­щих, нез­ва­жа­ючи на жит­тє­вий та про­фе­сій­ний дос­від, на вік та стать. Ци­ми дня­ми ко­гор­ту во­їнів, що від­да­ли своє жит­тя захищаючи Україну, по­пов­ни­ла 22-літ­ня вій­сько­ва Зброй­них сил Ук­ра­їни, урод­женка се­ла За­рі­чан­ка Лілія Шулик.

Лі­лія — ви­пус­кни­ця Че­ме­ро­вець­ко­го фа­хо­во­го ме­дич­но­го ко­лед­жу. Всі, хто знав її у мир­но­му жит­ті, за­хоп­лю­ва­ли­ся її оп­ти­міз­мом, ро­зу­мом, лю­дя­ніс­тю, си­лою во­лі. Та Лі­лія об­ра­ла шлях во­їна, всту­пи­ла до лав ЗСУ, ста­ла бойовим ме­ди­ком, до­лу­чи­ла­ся до бо­роть­би з аг­ре­со­ром. На служ­бі во­на про­яви­ла се­бе лю­ди­ною силь­них вчин­ків, мак­си­маль­ної від­по­ві­даль­нос­ті при ви­ко­нан­ні бойових зав­дань, без будь­-яких пос­лаблень, вра­жа­ла усіх.

«Від­да­на та хо­роб­ра за­хис­ни­ця Шу­лик Лі­лія Ми­ко­ла­їв­на за­ги­ну­ла як ук­ра­їнсь­ка Ге­ро­їня. Пом­сти­ти­ся за неї обі­ця­ють поб­ра­ти­ми. Пам’ята­ти про неї зав­жди бу­де Че­ме­ро­вець­ка гро­ма­да. Щи­рі спів­чуття рід­ним та близь­ким, дру­зям та од­но­сель­цям… Сла­ва Ук­ра­їні! Ге­ро­ям сла­ва», — ін­формує Че­ме­ро­вець­ка се­лищ­на ра­да.

Лілія Шулик
22-річна Шулик Лілія

“Ти віддала найдорожче, що у тебе було- життя… Лілія Шулик колишня студентка ЧМФК, після закінчення коледжу вступила до лав ЗСУ і стала бойовим медиком. Сьогодні сповістили сумну звістку, що її вже з нами немає.

«На щиті»

Дякуємо, що боронила, за допомогу побратимам у нелегких боях, за те що рятувала їм життя.

Сімʼї Лілії хочу висловити щирі співчуття, а батькам подяку , що вони виховували таку героїню. Герої не вмирають! Вічна памʼять! Слава Україні!!! Героям Слава!!!” – згадує за загиблу Лілію Марина Коломієць.