Блогер із Хмельницького закликав до знищення України

СБУ зіб­ра­ла без­за­пе­реч­ну до­ка­зо­ву ба­зу на Сер­гія Сав­чу­ка — блогера та про­па­ган­диста ро­сій­ських ін­фор­мре­сур­сів «РИА Но­вос­ти» і «Звез­да», який пуб­лічно вип­равдо­вує зброй­ну аг­ре­сію Росії.

«Він — ко­лиш­ній вій­сько­вос­лужбо­вець, урод­же­нець міс­та Хмель­ницький. У 2011 ро­ці пе­ре­їхав до кра­їни-аг­ре­со­ра і на­ра­зі по­зи­ці­онує се­бе як «ро­сій­ський пуб­лі­цист, по­лі­тич­ний та еко­но­міч­ний ек­сперт». Ще до пов­но­мас­штаб­но­го втор­гнен­ня Сав­чук зай­мав­ся «ін­форма­цій­ною під­трим­кою» по­лі­ти­ки ро­сій­сько­го дик­та­то­ра що­до Ук­ра­їни. Він ре­гу­ляр­но по­ши­рю­вав у ме­діа крем­лівсь­кі на­ра­ти­ви, де ста­вив «під сум­нів» іс­ну­ван­ня ук­ра­їнсь­кої дер­жавнос­ті, вик­ривле­но по­да­вав іс­то­рич­ні та по­лі­тич­ні фак­ти, дис­кре­ди­ту­ючи ук­ра­їн­ців. Крім то­го, «ле­га­лі­зо­ву­вав» те­ро­рис­тичні ор­га­ні­за­ції «л/днр», а та­кож оку­по­ва­ні дер­жа­вою-аг­ре­со­ром ук­ра­їнсь­кі те­ри­то­рії», — заз­на­чає Уп­равлін­ня Служ­би без­пе­ки Ук­ра­їни в Хмель­ницькій об­ласті.

Піс­ля 24 лю­то­го 2022 ро­ку, Сав­чук бе­ре ак­тивну участь в ін­форма­цій­но-пси­хо­ло­гіч­них опе­ра­ці­ях ро­сій­ських спец­служб.

У сво­їх «пуб­лі­ка­ці­ях» він зак­ли­кає до аг­ре­сив­ної вій­ни, за­хоп­лення Ук­ра­їни та під­трим­ки ро­сій­ських оку­па­цій­них уг­ру­по­вань у зни­щен­ні ци­віль­ної ін­фраструк­ту­ри на­шої дер­жа­ви.

«Хохлы пе­ре­хо­тят во­евать и пой­дут на пе­ре­го­воры толь­ко тог­да, ког­да наж­рутся тя­го­та­ми и ли­ше­ни­ями по са­мое гор­ло, ког­да аж из ушей по­ле­зет. Ког­да об­щес­тво за тыном ус­та­нет нас­толь­ко, что бу­дет го­то­во на что угод­но, лишь бы боль­ше не гу­де­ли “мо­педы», не ба­ба­хал пос­ледний тран­сфор­ма­тор в об­ласти и во­ду чтоб на­би­рать не из реч­ки”- пи­ше про­па­ган­дист у соц­ме­ре­жах.

Че­рез влас­ні ба­га­то­ти­сяч­ні ка­на­ли в Те­лег­ра­мі і Ютуб про­па­ган­дист ма­со­во роз­повсюд­жує від­верті фей­ки про си­ту­ацію на фрон­ті, ге­ро­їзує зни­ще­них ра­шис­тів та вис­ту­пає з під­трим­кою мо­бі­лі­за­цій­ної кам­па­нії в рф.

Іні­ційова­ні СБУ ек­спертні дос­ліджен­ня під­твер­ди­ли, що в пуб­лі­ка­ці­ях та вис­ту­пах Сав­чу­ка на­яв­ні фак­ти зло­чин­них дій.

На під­ста­ві зіб­ра­них до­ка­зів слід­чі Служ­би без­пе­ки по­ві­до­ми­ли йому про пі­доз­ру за ст. 436 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни (про­па­ган­да вій­ни).

На­ра­зі “блогер” пе­ре­бу­ває на те­ри­то­рії рф. Три­ва­ють ком­плексні за­хо­ди для при­тяг­нення його до від­по­ві­даль­нос­ті.

Роз­слі­ду­ван­ня про­во­ди­ли спів­ро­біт­ни­ки СБУ у Хмель­ницькій об­ласті за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва об­ласної про­ку­ра­ту­ри.

Раніше ми писали: У Чернівецькій області чоловік двічі відмовився отримувати повістку: говорив, що не дозволяє релігія