У Хмельницькій області 22-річна дівчина скористалася батьком коханого

Впродовж цілих 3 мі­ся­ців 22-річ­на дів­чи­на пе­ре­ки­да­ла на свою карточку гроші з бан­ківсь­кої кар­тки бать­ка сво­го спів­мешкан­ця. Дівчина зро­би­ла близь­ко се­ми тран­закцій на за­галь­ну су­му по­над 10 ти­сяч грн.

Про це по­ві­до­ми­ли у по­лі­ції Хмель­ницької об­ласті.

Через деякий час до правоохоронців звер­нувся мешканець од­но­го із сіл Во­ло­чись­кої територіальної ­гро­ма­ди, що на Хмельниччині, із за­явою про грабіж.

«Як з’ясу­ва­ли пра­во­охо­рон­ці, 22-річ­на дівчина його си­на от­ри­ма­ла дос­туп до ін­тернет-бан­кінгу по­тер­пі­ло­го. Про­тя­гом кіль­кох мі­ся­ців дів­чи­на пе­ре­ки­да­ла з кре­дит­ної кар­тки 59-річ­но­го чо­ло­ві­ка кош­ти, а по­тім вит­ра­ча­ла їх на влас­ний роз­суд. По­тер­пі­лий і не здо­га­ду­вав­ся про те, що з його кар­тки зни­ка­ють кре­дит­ні кош­ти, аж по­ки до нього не за­те­ле­фо­ну­ва­ли з бан­ку», – повідомляють у поліції.

Слід­чі від­ді­лу по­лі­ції № 2 (м. Во­ло­чиськ) за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва про­ку­ра­ту­ри ого­ло­си­ли злов­мисни­ці пі­доз­ру за ч. 4 ст. 185 (Кра­діж­ка, вчи­не­на в умо­вах во­єн­но­го ста­ну) ККУ. Те­пер їй до­ве­деть­ся нес­ти за свої дії кри­мі­наль­ну від­по­ві­даль­ність.

Раніше ми писали: “Раптово вибіг на колії”: у Львові під колесами електрички загинув 26-річний студент