Поки захисник був на фронті, його квартиру отримав військком у Вінницькій області

Захисник мав отримати квартиру, але не склалося і цю квартиру отримав військом…

Ви­щий ан­ти­ко­руп­цій­ний суд роз­гля­не за­яву Спе­ці­алі­зо­ва­ної ан­ти­ко­руп­цій­ної про­ку­ра­ту­ри що­до виз­нання не­обґрун­то­ва­ни­ми ак­ти­ви ке­рів­ни­ка Він­ниць­ко­го МТЦК та СП та стяг­нення їх у до­хід дер­жа­ви.

Пра­ців­ни­ки ДБР з’ясу­ва­ли, що вліт­ку 2022 ро­ку ке­рів­ник Він­ниць­ко­го вій­ськко­ма­ту без жод­них пра­во­вих під­став бе­зоп­латно от­ри­мав квар­ти­ру в міс­ті Він­ни­ця вар­тістю 1,2 млн грн. Квар­ти­ра бу­ла офор­мле­на на бать­ка по­са­дов­ця.

На до­да­ток, ви­яви­лось, що це по­меш­кання мав от­ри­ма­ти за­хис­ник Ук­ра­їни, який на той час пе­ре­бу­вав на фрон­ті.

Бю­ро пе­ре­да­ло САП ма­те­рі­али що­до не­обґрун­то­ва­нос­ті на­бут­тя ці­єї квар­ти­ри ке­рів­ни­ком Він­ниць­ко­го МТЦК та СП, а про­ку­ра­ту­ра піс­ля збо­ру до­ка­зів сво­єю чер­гою нап­ра­ви­ла від­по­від­ну за­яву до су­ду.

Читайте також: Останніми його словами стали “Слава Україні!”: у боротьбі з окупантами на фронті загинув воїн з Прикарпаття