Спрацював на випередження: у Хмельницькій області офіцер ТЦК «заклав» ухилянта

Хмель­ницький об­ласний ТЦК та СП по­ві­до­мив, що цього­річ у чер­вні бу­ло за­вер­ше­но до­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня у кри­мі­наль­но­му про­вад­женні що­до вій­сько­во­зо­бов’яза­но­го, який про­по­ну­вав по­са­до­вій осо­бі неп­ра­во­мір­ну ви­го­ду.

Про це повідомляє пресслужба Хмельницького обласного ТЦК та СП.

Інцидент трапився в од­но­му з район­них військоматів (ТЦК) Хмель­ниччини. Гро­ші – 1000 американських до­ла­рів  — вій­сько­во­зо­бов’яза­ний гро­ма­дя­нин про­по­ну­вав офі­це­ру ТЦК та СП за прий­нят­тя рі­шен­ня що­до звіль­нен­ня від при­зо­ву за мо­бі­лі­за­ці­єю та от­ри­ман­ня до­ку­мен­тів на під­ста­ві яких бу­ло б мож­ли­во ви­їха­ти за кор­дон.

На­то­мість офі­цер, ус­ві­дом­лю­ючи про­тип­равність дій гро­ма­дя­ни­на, від­ра­зу звер­нувся до пра­во­охо­рон­них ор­га­нів, яки­ми за­до­ку­мен­то­ва­но да­ний зло­чин.

«Об­ви­ну­валь­ний акт у кри­мі­наль­но­му про­вад­женні що­до вій­сько­во­зо­бов’яза­но­го, який об­ви­ну­ва­чу­єть­ся у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня пе­ред­ба­че­но­го ч. 1 ст. 369 КК Ук­ра­їни ске­ро­ва­но для роз­гля­ду до су­ду», — по­ві­до­ми­ли у прес­служ­бі Хмель­ницько­го ОТЦК та СП.

До­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня здій­сню­ва­ло­ся за про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва Хмель­ницької спе­ці­алі­зо­ва­ної про­ку­ра­ту­ри у сфе­рі обо­ро­ни За­хід­но­го ре­гі­ону слід­чи­ми слід­чо­го уп­равлін­ня Го­лов­но­го уп­равлін­ня На­ці­ональ­ної по­лі­ції Ук­ра­їни.

Раніше ми писали: Екс-генпрокурор Юрій Луценко йде з ЗСУ через інвалідність