Привласнила понад 5 млн грн допомоги рідним загиблих захисників: на Хмельниччині повідомлено про підозру очільниці відділення банку

Жінка вирішила нажити 5 млн грн на біді інших…

За про­це­су­аль­но­го ке­рів­ниц­тва Ше­пе­тівсь­кої ок­ружної про­ку­ра­ту­ри, слід­чи­ми Ше­пе­тівсь­ко­го район­но­го уп­равлін­ня по­лі­ції ГУНП у Хмель­ницькій об­ласті по­ві­дом­ле­но про пі­доз­ру ке­ру­ючій од­но­го із від­ді­лень бан­ку у вчи­нен­ні кри­мі­наль­но­го пра­во­по­ру­шен­ня, пе­ред­ба­че­но­го ч. 5 ст. 191 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни (прив­ласнен­ня осо­бою чу­жо­го май­на, яке бу­ло їй вві­ре­не та пе­ре­бу­ва­ло у її ві­дан­ні, вчи­не­не в особ­ли­во ве­ли­ких роз­мі­рах в умо­вах во­єн­но­го ста­ну шля­хом злов­жи­ван­ня служ­бо­вою осо­бою сво­їм служ­бо­вим ста­но­ви­щем).

Як по­ві­до­ми­ла Ше­пе­тівсь­ка ок­ружна про­ку­ра­ту­ра, під час до­су­до­во­го роз­слі­ду­ван­ня вста­нов­ле­но, що у 2022–2023 ро­ках ке­ру­юча бан­ківсь­кої ус­та­но­ви, дос­то­вір­но зна­ючи про от­ри­ман­ня меш­канця­ми Бі­ло­гірсь­кої та Ям­піль­ської те­ри­то­рі­аль­них гро­мад гро­шо­вої до­по­мо­ги за за­гиб­ло­го вій­сько­вос­лужбов­ця, про­по­ну­ва­ла ос­таннім бан­ківсь­кі пос­лу­ги з ви­гід­но­го об­мі­ну грив­не­вих кош­тів на іно­зем­ну ва­лю­ту з по­даль­шим їх роз­мі­щен­ням на де­по­зит­них ра­хун­ках бан­ку, а от­ри­мав­ши кош­ти — прив­ласни­ла їх.

У та­кий спо­сіб пі­доз­рю­ва­ній вда­лось не­за­кон­но за­во­ло­ді­ти гро­шо­ви­ми кош­та­ми чле­нів сі­мей за­гиб­лих за­хис­ни­ків Ук­ра­їни на су­му по­над 5 міль­йонів гри­вень.

«16 ве­рес­ня 2023 ру­ку, за прин­ци­по­вої по­зи­ції про­ку­ро­рів ок­ружної про­ку­ра­ту­ри Ше­пе­тівсь­ким місь­крайон­ним су­дом об­ра­но пі­доз­рю­ва­ній за­по­біж­ний за­хід у ви­ді три­ман­ня під вар­тою стро­ком 2 мі­ся­ці, з мож­ли­віс­тю вне­сен­ня зас­та­ви в роз­мі­рі 5 млн гри­вень», — йдеть­ся у по­ві­дом­ле­ні.

За вчи­нен­ня вка­за­них зло­чи­нів пі­доз­рю­ва­ній заг­ро­жує по­ка­ран­ня у ви­ді поз­бавлен­ня во­лі на строк від се­ми до два­над­ця­ти ро­ків з поз­бавлен­ням пра­ва обій­ма­ти пев­ні по­са­ди чи зай­ма­ти­ся пев­ною ді­яль­ніс­тю на строк до трьох ро­ків та з кон­фіска­ці­єю май­на.

На фото підозрювана працівниця банку:

5 млн грн